Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Statut PTP

Statut Towarzystwa

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze i zwane jest w dalszej części Towarzystwem.

§ 2.
1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Towarzystwach (Dz. U. Nr 20, poz. 140 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Ziemia Piotrkowska. Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
2. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4.
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania.

§ 6.
Celem działania Towarzystwa jest podejmowanie działań służących ochronie przyrody, zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego oraz promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

§ 7.
Sposobami realizacji celów są w szczególności:
a) prowadzenie obserwacji i badań przyrodniczych
b) gromadzenie danych dokumentujących stan i zagrożenia fauny i flory
c) opracowywanie i realizacja programów i przedsięwzięć z dziedziny ochrony przyrody
d) propagowanie wiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochrony oraz zrównoważonego rozwoju
e) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie ochrony przyrody i środowiska
f) inicjowanie działań zmierzających do objęcia ochroną prawną terenów i obiektów cennych przyrodniczo
g) tworzenie i rozpowszechnianie publikacji ( w tym książek, broszur, filmów, nagrań i prezentacji multimedialnych) naukowych i popularnonaukowych o tematyce przyrodniczej
h) organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji, wycieczek i wypraw naukowych.

§ 8.
Towarzystwo swoje cele może realizować na drodze:
a) społecznej działalności swych członków
b) działań zatrudnionych przez siebie osób fizycznych
c) prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej
d) prowadzenia działalności gospodarczej
e) współpracy z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa.

§ 9.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10.
1. O członkostwo może ubiegać się osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca wcześniej rekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Zarządem.
2. Przynależność do Towarzystwa osoby małoletniej jest możliwa na zasadach określonych w ustawie – Prawo o Towarzystwach ( rozdz. 1 przepisy ogólne ).

§ 11.
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa opłaciła składkę roczną, uznaje Statut Towarzystwa i złoży pisemną deklarację wstąpienia do Towarzystwa.
2. Osoba prawna jest każdorazowo reprezentowana wobec Towarzystwa przez upoważnionego przedstawiciela.

§ 12.
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnienie celów Towarzystwa.

§ 13.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do Władz Towarzystwa
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu
c) brać udział w działalności Towarzystwa i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w Statucie
d) zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Towarzystwa
e) nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa i posiadać jego legitymację.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa wymienione w § 13.1. pkt. c-e.

§ 14.
Do podstawowych obowiązków członków należy:
a) aktywne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa
b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 15.
1. Przyjęcie i skreślenie członka zwyczajnego i wspierającego następuje na podstawie Uchwały Zarządu Towarzystwa.
2. Przyjęcie i skreślenie członka honorowego następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 16.
1. Członkostwo w Towarzystwu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim opłaceniu składek
b) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, osobę prawną
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa.

§ 17.
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 5 lata.
3. Wszystkie Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.

§ 18.
Walne Zgromadzenie Członków:
a) jest najwyższą Władzą Towarzystwa
b) może być zwyczajne i nadzwyczajne
c) zwyczajne zwoływane jest przynajmniej 1 raz na 5 lat
d) nadzwyczajne zwołuje Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu, na żądanie 1/3 członków lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.

§ 19.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działania Towarzystwa
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych Władz Towarzystwa oraz podejmowanie decyzji o absolutorium dla ustępującego Zarządu
c) wybór Władz Towarzystwa
d) uchwalanie wysokości składek na wniosek Zarządu
e) nadawanie tytułów członka honorowego
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
g) uchwalanie zmian statutu
h) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Towarzystwa do innych Stowarzyszeń
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
j) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Władze Towarzystwa i członków.

§ 20.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 3 tygodnie przed jego terminem podając termin, miejsce i porządek obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Zebrania informuje na czyje żądanie jest zwoływane.

§ 21.
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają
spośród siebie prezesa i od 2 do 4 wiceprezesów.
2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu, Zarząd uzupełnia swój skład. W razie jednoczesnego ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu, winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, lub w razie jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 22.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie ze Statutem
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
d) zarządzanie majątkiem Towarzystwa
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa
f) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Towarzystwa i nadzorowanie ich działalności.
g) powoływania i odwoływania Władz oddziałów terenowych.
h) uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.
i) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
j) opracowywanie materiałów i składanie wniosków na Walne Zgromadzenia Członków, w tym dotyczących budżetu, finansów i spraw osobowych.
k) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.

§ 23.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
2. Komisja na pierwszym zebraniu wybiera ze swego składu przewodniczącego.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
4. Do Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tej kontroli
c) delegowanie na posiedzenia Zarządu swego przedstawiciela z głosem doradczym
d) sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział 5. Struktura organizacyjna Towarzystwa.

§ 24.
1. Decyzję o utworzeniu Oddziału Terenowego podejmuje Zarząd na pisemny wniosek 5 członków Towarzystwa,
2. Zarząd określa teren działania Oddziału Terenowego.

§ 25.
1. Władzą Oddziału Terenowego jest Przewodniczący i Sekretarz Oddziału, tworzący Zarząd Oddziału,
2. Przewodniczącego i Sekretarza Oddziału powołuje i odwołuje Zarząd Towarzystwa,
3. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa 5 lata.

§ 26.

Oddziały Terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

§27.
Zarząd uchwala Regulamin kompetencji i zakresy działalności Zarządu Oddziału Terenowego, zwanym dalej Regulaminem.

§28.
W przypadku, gdy działalność Zarządu Oddziału jest sprzeczna z Regulaminem, może on zostać przez Zarząd odwołany.

§ 29.
Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. Od decyzji Zarządu nie przysługuje prawo odwołania.

Rozdział 6. Majątek Towarzystwa.

§ 30.
Majątek Towarzystwa tworzą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31.
1. Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody ze statutowej działalności gospodarczej,
d) wpływy z ofiarności publicznej,
e) dochody z majątku Towarzystwa.
2. Dochód ze statutowej działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Towarzystwo może otrzymywać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 32.
Towarzystwo prowadzi działalność finansową i rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 33.
1. Do ważności pism i dokumentów wiążących Towarzystwo pod względem finansowym oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy:
– prezesa lub 2 wiceprezesów.
2. Do ważności pism i dokumentów innych niż wymienione w § 33.1. wymagany jest podpis:
– prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział 7. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 34
Zmiana Statutu Towarzystwa następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków i uprawnionych do głosowania.

§ 35
Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania – tylko w przypadku, gdy sprawa taka była przewidywana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Dodaj komentarz