Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Przedborski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1988 r.

Położenie geograficzne: Wyżyna Przedborska, mezoregiony: Wzgórza Opoczyńskie, Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Wzgórza Łopuszańskie i Niecka Włoszczowska.

Położenie administracyjne: województwo łódzkie, powiat radomszczański – gminy: Wieglomłyny, Masłowice, Żytno, miasto i gmina Przedbórz, oraz województwo świętokrzyskie – gminy: Fałków, Słupia, Kluczewsko, Krasocin i Łopuszno.

Powierzchnia Parku wynosi 16 553 ha, w granicach woj. łódzkiego 7 385 ha. Funkcję otuliny pełni Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu o pow. 18 446 ha, w woj. łódzkim 5 417 ha.

Ogólna charakterystyka i wartości krajobrazowe. Najbardziej charakterystycznym elementem w krajobrazie Parku jest fragment Pasma Przedborsko-Małogoskiego tworzący wał o wysokości względnej przekraczającej 100 m, ze wzniesieniami powyżej 300 m n.p.m.: Kozłową Górą, Bukową Górą, Krzemyczą Górą oraz najwyższym – Fajną Rybą (347 m n.p.m.). Malownicze i różnorodne krajobrazy wzbogacane są przez doliny rzek: Pilicy i Czarnej Włoszczowskiej. Lasy zajmują około 68 % powierzchni Parku, pozostałą część stanowią głównie tereny rolnicze.

Wartości przyrodnicze: Lasy w Parku zdominowane są przez drzewostany sosnowe na siedlisku borów mieszanych, rzadziej występują grądy, buczyny i świetliste dąbrowy, a w dolinach rzek łęgi, olsy i bory bagienne. Na zboczach wzgórz występują murawy kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla. Szczególna wartość stanowią rozległe torfowiska, największe z nich – Piskorzeniec objęto ochroną rezerwatową. Flora Parku liczy ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym 51 gatunków objętych ochroną prawną (39 ochroną całkowitą i 12 częściową). Bogactwo siedlisk stanowi ostoję dla licznych gatunków zwierząt. Spośród kręgowców stwierdzono: 22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 121 gatunków ptaków lęgowych oraz 39 gatunków ssaków.

Chronione obiekty przyrodnicze. W Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody: Piskorzeniec, Czarna Rózga oraz znajdujące się poza granicami woj łódzkiego: Bukowa Góra o pow. 34,84 ha – stary las bukowy porastający wapienne wzgórze, sąsiadujące z nim Murawy Dobromierskie – kserotermiczne murawy o pow. 36,29 ha, ciekawe ze względu na rzadkość występowania w Środkowej Polsce, Oleszno o pow. 54 ha – mozaika łęgu jesionowo-olszowego, grądu niskiego i olsu. 65 obiektów objęto ochroną w postaci użytków ekologicznych, np.: „Fajna Ryba”, „Jurajskie Wzgórze”, „Majowa Góra”. Wśród 42 pomników przyrody jest wiele okazałych drzew, w tym wiekowe lipy tworzące 600-metrową aleję w Dobromierzu.

Wartości kulturowe. Najważniejszymi zabytkami architektonicznymi Parku są: kościoły w Przedborzu, Kluczewsku i Olesznie, pozostałości murów obronnych i zamku w Przedborzu, ruiny zboru ariańskiego w Mrowinie, stare zabudowania wiejskie oraz liczne kapliczki i figury przydrożne. Do zabytków techniki należą pozostałości młynów wodnych i wiatraków, ciekawostką jest murowany wiatrak na szczycie wzniesienia pod Olesznem. W Parku znajduje się 11 zabytkowych parków, zwykle dworskich, pochodzących z XVII – XIX w.